Home » Luận án » Danh mục luận văn, luận án

Danh mục luận văn, luận án

 1. Phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản đến hoạt động kinh doanh của NH NN & PTNT Việt Nam.
 2. Phân tích tiêu dùng điện của các hộ gia đình tỉnh Quảng Ninh.
 3. Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đối với xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.
 4. Phân tích thực trạng và nhu cầu về công nhân kỹ thuật ở Việt Nam.
 5. Phân tích và đánh giá khả năng tìm việc của lao động có đào tạo.
 6. Phân tích nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị ở Việt Nam và khả năng đáp ứng của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng.
 7. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của ngành sản xuất giầy dép Việt Nam.
 8. Phân tích hiệu quả của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản Việt Nam.
 9. Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam.
 10. Phân tích quan hệ giữa năng lực nhận thức với một số chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
 11. Mô hình đa nhân tố phân tích giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 12. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp qua phân tích kết hợp hai bộ số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2002 và 2004 ở Việt Nam.
 13. Ước lượng và phân tích hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp ở Việt Nam bằng phương pháp tham số và phi tham số.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s